С тази декларация за защита на личните данни ние, „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД, искаме да Ви информираме относно това, как обработваме и използваме личните Ви данни в рамките на нашите бизнес отношения. „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД спазва изискванията на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД) и останалите разпоредби за защита на личните данни.

1. Какви Ваши лични данни записваме?

Лични данни са всяка информация за определено или определяемо физическо лице, която Вие ни споделяте, която възниква при нас или се събира от нас по друг начин. В рамките на нашите бизнес отношения ние обработваме и използваме следните лични данни: Основни данни: Име, ЕГН, адрес, дата на раждане, номер на телефон, факс и мобилен телефон, имейл адрес, както и банкова сметка и евентуални данни по желание (напр. данни за кредитна карта) и законово изискваните данни Данни за поръчки и обороти: Данни за направените от Вас поръчки и генерираните от тях обороти

Структурни данни: Данни за Вашата структура във височина и дълбочина, т.е. сътрудниците, които са Ви привлекли пряко или косвено (височина) и сътрудниците, които Вие сте привлекли пряко и косвено (дълбочина)

2. За какво и на какво правно основание използваме Вашите лични данни?

2.1 Основни данни

Ние обработваме Вашите основни данни на основание чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД за изпълнение на сключения с Вас договор за сътрудничество, както и на договорените поръчки. Това включва и използването на Вашите данни за изпращане на електронни съобщения за сътрудници, например VIP-нюзлетъри, в рамките на нашите задължения за полагане на дължимата грижа. Това важи и за операциите по обработване, които са необходими с оглед предприемане на стъпки преди встъпване в договорни отношения. Данните ще се предоставят и на други сътрудници, ако това е необходимо за изпълнение на Вашето задължение за полагане на дължимата грижа по договора. Без обработка на Вашите основни данни не е възможно да се сключи и да се изпълни договорът.

Освен това ние обработваме Вашите данни за маркетингови цели, доколкото съществува легитимен интерес за това, който има преимущество (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД), или ако Вие сте дали съгласието си (чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД). По-специално, ще Ви изпращаме регулярно по имейл маркетинг нюзлетъри, за които сте абонирани, за да Ви информираме за новостите и промените в това, което предлагаме. Правното основание за това е Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД.

2.2 Данни за поръчките и оборота

Данните за Вашите поръчки ние обработваме за изпълнението и осчетоводяването на договорените поръчки. Данните за поръчките и оборота се обработват и за да се изчислят Вашите въз-награждения/отстъпки съгласно сключения с Вас договор за сътрудничество, и по-специално съгласно Маркетинг плана, които се полагат на Вас и на сътрудниците от Вашата височина, които са Ви привлекли пряко или косвено за сътрудник. Данните се предоставят на разположение и на други сътрудници, ако имат значение за техните възнаграждения/отстъпки. В тези случаи правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. Без това обработване на Вашите данни за поръчки и оборот сключването на договора (с оглед на поръчката) и договорното изпълнение (с оглед на поръчката и договора за сътрудничество) са невъзможни.

2.3 Структурни данни

Структурните данни се обработват, за да се изчислят полагащите се на Вас и на сътрудниците Вашата височина, които са Ви привлекли пряко или косвено за сътрудник, възнаграждения/отстъпкисъгласно сключения с Вас договор за сътрудничество, и по-специално съгласно Маркетинг плана. Данните се предоставят и на други сътрудници, ако имат значение за техните възнаграждения/ отстъпки. В тези случаи правното основание е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД. В останалите случаи обработваме Вашите структурни данни за анализи на пазара, статистики, за избягване на злоупотреби и за оптимизиране на обслужването, доколкото съществува легитимен интерес с преимущество (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). Без обработване на Вашите структурни данни не е възможно да се сключи и да се изпълни договорът за сътрудничество.

2.4 Б ез автоматизирано вземане на решения

Ние не вземаме решения, които пораждат правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засягат в значителна степен и които се основават единствено на автоматизирано обработване на Вашите данни.

3. Право на възражение

Можете по всяко време да възразите срещу обработката на лични данни за маркетингови цели. Това важи особено за използването на Вашите данни за изпращане на маркетингови нюзлетъри. Тогава ние сме законово задължени да прекратим събирането, обработването и използването на данни. Ако обработваме Вашите лични данни на основание на легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, Вие можете по всяко време да възразите срещу такова обработване на данните на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Молим в този случай да се обърнете към точката за контакт, посочена в член 6 от тази декларация. Ние ще проверим дали нашият легитимен интерес от обработката на данните има преимущество и във Вашия случай, или въз основа на Вашата конкретна ситуация с преимущество са Вашите интереси. В последния случай ще прекратим обработването на данните съобразно с Вашето възражение. В този случай няма да можем да обработим настоящи и евентуално бъдещи поръчки.

4. Предоставяне на трети страни

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети страни за маркетингови цели. Предоставяне на лични данни на трети страни може да става тогава и само тогава, когато (i) това е необходимоза администриране на договорните отношения (особено предоставянето им на сътрудници от Вашата височина и дълбочина), (ii) ние сме законово задължени за това или (iii) това е необходимо за изпълнението на договорните отношения или други сключени с Вас споразумения, както и на нашите права и задължения. Ако по изключение сътрудник от Вашата височина или дълбочина живее в трета страна извън Европейския съюз, данните ще му бъдат предоставени единствено ако предпоставките за това съгласно ОРЗД са налице, особено ако при получателя е осигурено адекватно ниво на защита на данните.

5. Сигурност

Ние вземаме технически и организационни мерки, най-вече за да гарантираме, че Вашите лични данни са защитени срещу загуба, неточни промени или неправомерен достъп на трети страни.Мерките постоянно ще бъдат адаптирани към подобрените технически възможности.

6. Информация за контакт

Отговорно място: „ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс“ ЕООД, бул. „Цариградско шосе“ № 60, 1784 София, имейл: info.bg@lrworld.com

Обръщаме внимание, че за обработката на личните Ви данни сме съвместно отговорни със сътрудниците, които са Ви привлекли косвено или пряко за сътрудник (чл. 26 от ОРЗД). За упражняване на правата Ви по отношение на защита на личните данни, моля, обърнете се към нас.

7. Срок на съхранение

Ние съхраняваме Вашите лични данни, докато целта на съхранението продължава да съществува и докато съхранението е необходимо. Вашите основни данни, данните за поръчки и оборот,както и структурните данни се съхраняват за срока на сключения с Вас договор за сътрудничество. След прекратяване на договора за сътрудничество ние съхраняваме Вашите основни данни, данните за поръчки и оборот и структурните данни, ако това е предвидено в законодателството на ЕС и в националната нормативна уредба, закони или други разпоредби или е необходимо за защитата на нашите легитимни интереси. Съхраняваните само за маркетингови цели данни се заличават, ако оттеглите съгласието си.

8. В ашите права

Съгласно ОРЗД Вие имате право да изискате от нас достъп, коригиране, изтриване и ограничаване на обработката, да упражнявате правото си на преносимост на данните и описаното по-гореправо на възражение, както и да оттеглите дадените съгласия. Ако ОРЗД свързва тези права с изпълнението на определени предпоставки, то те важат само ако тези предпоставки са изпълнени. За упражняване на правата си молим да използвате посочените по-горе данни за контакт. При упражняване на правата трябва да докажете своята самоличност, за да се избегне неправомерно предоставяне на информация на трети страни. Освен това имате право да подавате жалби до компетентните надзорни органи. Ако имате съмнения относно правомерността на обработване на Вашите данни, молим да ни информирате, за да можем да изясним това.

9. Промени в декларацията за защита на личните данни

Възможно е да се налага адаптиране на съдържанието на настоящите правила за защита на личните данни. Запазваме си правото да ги променяме по всяко време. Ние ще публикуваме променената версия на правилата за защита на личните данни също на това място.

Версия, май 2018 г.